Reglement

Reglement:  Privacy policy 11-05-2018

Reglement Wandelvereniging Ambulare

 1. De wandelavonden en georganiseerde wandeltochten zijn een wandel prestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
 2. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de Wandelvereniging Ambulare Wierden worden bepaald. Limitering van de inschrijving geschiedt op basis van het Limiteringprotocol (zie tekst hieronder).
 3. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 4. Onder wandelen of marcheren wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen wordt overgebracht. Derhalve is niet toegestaan:
  • gebruik te maken van een of meer voorwerpen die lichaamsfunctie(s), nodig om te wandelen, in overwegende mate en anders dan als prothese, aan- of vervullen, dan wel ondersteunen
  • gebruik te maken van een vervoermiddel
  • te snelwandelen en/of in looppas voort te bewegen.
 5. Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers. Het is niet toegestaan bij begeleiding de voorste begeleid(st)er te passeren.
 6. De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen of door de begeleider aangegeven route.
 7. Tijdens de wandelen is het deelnemers verboden op enigerlei wijze
  • uiting te geven aan een politieke gezindheid
  • zich aanstootgevend te gedragen of te kleden
  • reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van het bestuur
  • luid spelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren
  • voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
 8. De kleding dient altijd in overeenstemming te zijn met de goede zeden. Het bovenlichaam blijft altijd bedekt.
 9. Op het aanmelden, het starten en het afmelden is het zich te houden aan de regels die door het bestuur/leiding worden weergegeven/dan wel vermeldt in schrijven/website
 10. Deelnemers die zich tijdens de wandeldag/avond niet (correct en persoonlijk) afmelden vóór het tijdstijd dat van te voren wordt bepaald, worden geacht te zijn uitgevallen.
 11. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers/vrijwilligers dienen te worden opgevolgd.
 12. Met het inschrijven voor wandelingen/wandeltochten verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.
 13. Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de Wandelvereniging Ambulare Wierden van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van website en wandeltochten in toekomst, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.
 14. De Wandelvereniging Ambulare Wierden is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel.
 15. De Wandelvereniging Ambulare Wierden behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of een evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van de Wandelvereniging Ambulare Wierden kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade.
 16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Wandelvereniging Ambulare Wierden. Het bestuur van de Wandelvereniging Ambulare Wierden draagt zorg ervoor dat de bij of krachtens dit Reglement toepasselijke reglementen voor iedere deelnemer door publicatie of anderszins voldoende kenbaar zijn (bijvoorbeeld door plaatsing op de website).

Limiteringprotocol 2007

 1. Het bestuur bepaalt voor houden van een wandelevenement een telken kere het maximum aantal inschrijvingen dat wordt geaccepteerd.
 2. Inschrijving is slechts mogelijk middels het indienen van het inschrijfformulier per post of evt. via de inschrijfmodule op de website dan wel op de wandeldag zelf. Inschrijving geschiedt onder de voorwaarde van betaling van het inschrijfgeld. Door de enkele betaling van het inschrijfgeld, of door het vermoeden van acceptatie daarvan, komt geen inschrijving tot stand.
 3. Het bestuur bepaalt telken keren de eerste en de laatste dag waarop inschrijvingen mogen worden ontvangen.
 4. De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de (keuze van de) methode van inschrijving. Het bestuur is niet aansprakelijk voor enig gebrek optredend bij of tijdens de postverzending of het internetverkeer.
 5. Het bestuur kan de inschrijving weigeren van degene die meer dan één inschrijving heeft ingediend ten behoeve van dezelfde natuurlijke persoon, tenzij wordt aangetoond dat de inschrijver hiervoor geen verwijt kan worden gemaakt. Het bestuur kan de inschrijving voorts weigeren als de inschrijver niet (deugdelijk) voldoet aan het verzoek van het bestuur om verificatie van de inschrijfgegevens.